CONDICIONS GENERALS D’ACCÉS I ÚS DEL LLOC WEB CANISGRUP.COM

El lloc web www.canisgrup.com és propietat de la Laura Altimira Abril (en endavant, Canis Grup), amb domicili a efectes de notificacions a Av/ de la Bartra. Edifici Valira Nova. Bloc B. Soterrani 2-2. AD200. Encamp. Andorra, NIF núm. F-318416-V i adreça de correu electrònic info@canisgrup.com, i a través del mateix es proporciona informació sobre les seves activitats.

L’accés i ús del lloc web atribueix al que ho realitza la condició de “Usuari” i implica acceptació íntegra, expressa i sense reserves de les presents condicions generals, vigents en el moment del accés. Si l’usuari no comprengués en la seva totalitat les presents condicions d’ús o no estigués d’acord amb les mateixes, deurà abstenir-se d’utilitzar i operar a través d’aquest lloc web.

Les presents condicions generals regeixen única i exclusivament l’ús del lloc web de Canis Grup per part dels usuaris que accedeixin i/o naveguin per www.canisgrup.com. Les presents condicions generals s’exposen en tetes i cadascuna de les pàgines del lloc web canisgrup.com, per a que els usuaris puguin llegir-les, imprimir-les i arxivar-les.

PRIMERA – CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS

La utilització del lloc web de Canis Grup és gratuïta i no requereix el previ registre de l’usuari. En aquells casos que l’accés i/o ús de determinats serveis i/o continguts requerissin el registre o subscripció dels usuaris, serà necessari que aquests acceptin prèviament la corresponent Política de Privacitat i les Condicions Generals específiques, no sent possible l’accés als mateixos sense dita acceptació.

Les condicions d’accés i l’ús del present lloc web es regeixen estrictament per la legalitat vigent i per el principi de bona fe, comprometent-se l’usuari a realitzar un bon ús de la web. Queden prohibits tots els actes que vulnerin drets o interessos de tercers (dret a la intimitat, protecció de dades, propietat intel·lectual, etc.), o la legalitat vigent.

Canis Grup prohibeix expressament:

  • Realitzar accions que poden produir en el lloc web o a través del mateix, per qualsevol medi, qualsevol tipus de dany dels sistemes de Canis Grup o a tercers.

  • Realitzar sense la deguda autorització qualsevol tipus de publicitat o informació comercial directament o de forma encoberta, l’enviament de correus massius (“spaming”) o enviament de grans missatges amb la finalitat de bloquejar servidors de la xarxa (“mail bombing”).

L’usuari es compromet a no utilitzar el lloc web, ni els continguts o informació i/o els serveis que s’ofereixen en el mateix per a la realització d’activitats contraries a la llei i a respectar en tot moment les presents condicions generals.

Canis Grup podrà interrompre en qualsevol moment l’accés al seu lloc web si detecta un ús contrari a la legalitat, la bona fe o les presents condicions generals.

SEGONA – CONTINGUTS

Els continguts incorporats en aquest lloc web han sigut elaborats i inclosos per Canis Grup, utilitzant fonts internes i externes, de tal manera que Canis Grup únicament es fa responsable per els continguts elaborats de manera interna.

Canis Grup es reserva el dret de modificar en qualsevol moment els continguts existents en el seu lloc web. Canis Grup no assegura ni es responsabilitza del correcte funcionament dels enllaços a llocs web de tercers que figurin a canisgrup.com.

A més, a través del lloc web canisgrup.com, poden posar-se a disposició dels usuaris, serveis gratuïts i/o de pagament oferts per tercers aliens, els quals es regiran per les condicions particulars de dits serveis. Canis Grup no garanteix en cap cas la veracitat, exactitud o actualitat dels continguts i serveis oferts per tercers i queda expressament exonerat de qualsevol tipus de responsabilitat pels danys i perjudicis que puguin derivar-se de la falta d’exactitud d’aquests continguts i serveis.

TERCERA – RESPONSABILITAT

Canis Grup en cap cas serà responsable de:

  • Els errors i incidències que puguin produir-se en les comunicacions, esborrat o transmissions incompletes de manera que no es garanteix que els serveis del lloc web estiguin constantment operatius.

  • De la producció de qualsevol tipus de dany que els usuaris o tercers puguin ocasionar al lloc web.

  • De la fiabilitat i veracitat de les informacions introduïdes per tercers al lloc web, bé directament, bé a través d’enllaços o links.

Canis Grup es reserva el dret a suspendre l’accés sense previ avís de forma discrecional i amb caràcter definitiu o temporal fins l’assegurament de la efectiva responsabilitat dels danys que poguessin produir-se.

Canis Grup col·laborarà i notificarà a la autoritat competent les incidències anteriorment indicades en el moment en que tingui coneixement fefaent de que els danys ocasionats constitueixin qualsevol tipus d’activitat il·lícita.

QUARTA – DRETS D’AUTOR

Els continguts propis, la programació i el disseny del lloc web canisgrup.com es troba plenament protegit pels drets d’autor, quedant expressament prohibida tota reproducció, comunicació, distribució i transformació dels referits elements protegits, excepte consentiment exprés de Canis Grup.

Canis Grup pot utilitzar fonts externes per la elaboració dels seus continguts i establir links o hiperenllaços a articles o informacions de tercers citant sempre la font. El legítim titular dels drets d’autor de les informacions així incloses podrà sol·licitat en qualsevol moment la eliminació dels referits continguts.

Els materials tant gràfics com escrits enviats pels usuaris a través dels medis que es posen a la seva disposició en el lloc web són propietat del usuari qui afirma al enviar-los la seva legitima autoria i cedeix els drets de reproducció i distribució a Canis Grup.

CINQUENA – JURISDICCIÓ I LLEI APLICABLE

Les presents condicions generals es regeixen per la legislació andorrana. Són competents per resoldre tota controvèrsia o conflicte que es derivi de les presents condicions generals els Jutjats d’Andorra, renunciant expressament l’usuari a qualsevol altre fur que pogués correspondre-li.

SISENA – MISCEL·LÀNIA

En cas que qualsevol clàusula del present document fora declarada nul·la, les demés clàusules seguiran vigents i s’interpretaran tenint en compte la voluntat de les parts i la finalitat mateixa de les presents condicions. Canis Grup podrà no exercir algun dels drets i facultats conferits en aquest document fet que no implicarà en cap cas la renuncia als mateixos, excepte reconeixement exprés per part de Canis Grup.